Konferencja Gospodarczo - Naukowa: Skuteczne Państwo a Rola Przedsiębiorcy

Skuteczne Państwo a rola Przedsiębiorcy

24-25 maja we Wrocławskiej Hali Stulecia miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Konferencja “Skuteczne Państwo a rola Przedsiębiorcy” była okazją do uzyskania praktycznych wskazówek na temat należytej staranności i sposobów ograniczenia ryzyka uwikłania firmy w oszustwo podatkowe lub innej niezgodności typu fraud czy pranie brudnych pieniędzy.
Konferencja była dedykowana podatnikom (przedsiębiorcom, gminom, instytucjom publicznym, finansowym i bankom) oraz ich doradcom: księgowym, radcom prawnym, doradcom podatkowym, audytorom wewnętrznym oraz wszystkich osobom związanym z bezpieczeństwem biznesu i zainteresowanym tym tematem.
Wiedzą i doświadczeniem podzielili się doświadczeni praktycy i eksperci reprezentujący przedsiębiorców, samorządy i doradców, a także przedstawiciele administracji państwowej reprezentujący: sądy, prokuraturę, organy ścigania, KAS oraz wybitni przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych zajmujących się walką z nieuczciwą konkurencją i stojących na straży praw przedsiębiorców.
Konferencja zainaugurowała “Rok kontroli biznesowej” – edukacyjny projekt którego prekursorem jest Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej.


Wideo z konferencji

TV o Konferencji KIKB

Zapotrzebowanie na wsparcie oferowane przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej jest coraz większe. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy z całego kraju. Wśród nich są tacy, których problemy z kontrolą skarbową już dotknęły i muszą szukać bieżącej pomocy oraz firmy ceniące poczucie komfortu, które chcą wdrożyć kontrolę biznesową.
Pomagamy wszystkim.

Niedawno TV Republika poświęciła część programu “Ekonomia Raport” naszej działalności, emitując reportaż z konferencji KIKB. Warto się z nim zapoznać.

Opublikowany przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sobota, 23 czerwca 2018


Program konferencji

Zadania instytucji państwowych, a orzecznictwo w tym zakresie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Funkcja Krajowej Administracji Skarbowej w zabezpieczaniu interesów finansowych Skarbu Państwa
 • Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dochowanie lub nie należytej staranności w świetle orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Osiągnięcie korzyści podatkowej, a unikanie opodatkowania (119a Op.)
Odpowiedzialność karna i karna skarbowa przedsiębiorcy
 • Zwalczanie oszustw podatkowych
 • Konfiskata rozszerzona
 • Należyta staranność w kontekście oceny winy sprawcy czynu zabronionego
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a sytuacja podatnika
Instytucje wspierające przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych („dobra wiara”)
 • Przeciwdziałanie szarej strefie jako realizacja 10. Zasady antykorupcyjnej UMGC na przykładzie branży alkoholowej
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jako ochrona rynku finansowego
 • Rola Radcy Prawnego w dochowaniu należytej staranności w przedsiębiorstwie
System Kontroli Biznesowej w przedsiębiorstwie-korzyści
 • Należyta staranność jako następstwo kontroli biznesowej
 • Poznanie systemu Kontroli Biznesowej i ocena ryzyka działalności przedsiębiorcy jako element badania sprawozdań finansowych wg. Międzynarodowych Standardów Badania
 • Kontrola biznesowa wobec wymagań ochrony środowiska w działalności gospodarczej
Autoryzowany podatnik jako uprzywilejowany przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
 • Weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności w obrocie paliwami płynnymi
 • „Dobra wiara” w prowadzonych postępowaniach karnych i administracyjnych
 • Normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym – bezpieczny biznes

Prelegenci

Marek Zieliński Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.

dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie  Kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym Wiceminister finansów w latach 2015-16

Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2015 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2016 r. pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce.  Jest również członkiem Royal Economic Society  oraz British Academy of Management. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

dr hab. prof. WSPol. Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli  Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej w latach 2015-17 Prezes Zarządu Energa Operator S.A.

Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. Reorganizował kontrolę skarbową w 2016 r. Nadzorował wdrożanie Jednolitego Pliku Kontrolneg. Odpowiadał w Ministerstwie Finansów za przygotowanie i wdrożenie tzw. pakietu paliwowego. Kierował pracami projektowymi nad pakietem alkoholowym i pakietem tytoniowym. Nadzorował przygotowanie projektu ustawy o monitorowaniu transportu drogowego towarów i dedykowanego jej systemu informatycznego.  Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.

Adam Bącal Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Bogusław Bronisław Dauter Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym i sądowo – administracyjnym, jak również w podatku dochodowym.W latach 2011-14 członek Państwowej Komisji Wyborczej. Jest autorem i współautorem licznych prac z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego i prawa podatkowego.

Tomasz Piekarski Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Członek Grupy zadaniowej ds. rozwiązań systemowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z podatkiem od towarów i usług oraz akcyzowym. Członek Zespołu Zadaniowego do Spraw Przestępczości Podatkowej. Przedstawiciel Prokuratora Krajowego do bezpośredniego kontaktu i współpracy z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Sławomir Siwierski Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Orzekający w sprawach karnych w Wydziale XVII karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia wizytator ds karnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wieloletni wykładowca szkolący sędziów, prokuratorów i aplikantów w zakresie prawa karnego gospodarczego i  prawa karnego skarbowego.

Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jacek Motawski Prokurator delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej

Specjalizuje się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Jeden z koordynatorów w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w sprawach dotyczących przestępczości związanej z wyłudzeniem lub uszczupleniem podatku od towarów i usług. Członek Zespołu Zadaniowego do Spraw Przestępczości Podatkowej.

Ireneusz Broś Radca prawny

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

dr Piotr Ochman

Radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii dotyczących karnoprawnej ochrony rynku finansowego. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W pracy naukowej zajmuje się prawem karnym gospodarczym, prawem karnym oraz kryminologią. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie karnym gospodarczym.

dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zastępca Kierownika Katedry Prawa Finansowego, Kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na tym uniwersytecie. Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2013-2016 Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ AS Wałbrzych. Autor wielu publikacji z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego.

Dr Krzysztof Wiciak

Specjalista w dziedzinie zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, śledztwa finansowego, prania pieniędzy i przestępczości na szkodę Unii Europejskiej. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wieloletni dyrektor Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, były Kanclerz WSPol. Autor szeregu publikacji i programów szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej i śledztwa finansowego. Kierownik i wykonawca projektów naukowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Leszek Wieciech Prezes – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

W latach 1984-99 Konsul Generalny RP w Edynburgu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. Od 2009 roku reprezentuje POPiHN w pracach FuelsEurope. Członek Polskiego Komitetu, członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej,  członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.

dr Bogdan Guziński Podinspektor w stanie spoczynku

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od 2012 roku związany był z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej. Obecnie związany z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku

Łukasz Osiński Prezes i założyciel Izby Gospodarczej Europy Środkowej

Przewodniczący Prezydium Forum Dialogu w Forum Dialogu Związku Pracodawców  Business Center Club w Warszawie, Przedsiębiorca. Były pracownik Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Pełnomocnik Marszałka ds. młodzieży oraz pracownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Założyciel stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie “Footbag’u”. Członek Zarządu Dolnośląskiej Rady Młodzieży. Przewodniczący Rady  Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Północne. Koordynator wielu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005 roku prezes spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie członek Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.


Lokalizacja konferencji


Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

Wystawowa 1 51-618 Wrocław

Współorganizatorzy

Patronat