Kontrola biznesowa

Zagadnienie kontroli biznesowej zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego 1 stycznia 2014r. Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. poz. Nr 35). Przepis art. 106 m ustawy o VAT, który reguluje tę kwestię czerpie swoje podstawy wprost z Dyrektywy Rady  2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010r., która zmieniła wcześniejszą dyrektywę 2006/112/WE W sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

System kontroli biznesowej to wewnętrzne procesy kontrolne w przedsiębiorstwie zapewniające autentyczność pochodzenia, rzetelność i czytelność faktur, minimalizujące ryzyko wystąpienia zdarzenia, które może prowadzić do oszustwa podatkowego i strat.  

Procedury wdrożone w procesie kontroli biznesowej, wydają się być optymalnym rozwiązaniem zapewniającym podatnikowi dostateczny poziom pewności, że nie uczestniczy on w oszustwie podatkowym z zakresu VAT lub innym (karuzela VAT, puste faktury, transakcje nieuprawnione).

Wdrożony w jednostce system kontroli biznesowej tworzy związek pomiędzy fakturą VAT, a dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami, który jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie zasadami księgowymi i normami ogólnie obowiązującego prawa.

Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla fakt, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało faktycznie miejsce.

Kontrola Biznesowa potwierdza autentyczności dostaw towarów i wykonania usług, ale także gwarantuje prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach zakupu towarów niezależnie od tego, że ewentualnie nieświadomie uczestniczył on w transakcji – towarem, który został wykorzystany w karuzeli podatkowej lub łańcuchu dostaw przez znikającego podatnika do popełnienia oszustwa podatkowego VAT.

To właśnie w skutek wdrożenia procedury kontroli biznesowej podatnik może dostarczać dowodów, które dadzą fiskusowi pewności, że podatnik dołożył  należytej staranności i działał w dobrej wierze, a tym samym, że nie uczestniczył świadomie w oszustwie podatkowym.

Korzyści wynikające ze stosowania kontroli biznesowej

  • Wzmocnienie prawa do odliczenia VAT i przyspieszenie zwrotu podatku VAT,
  • Zminimalizowanie ryzyka podatkowego wynikłego z oszustwa,
  • Ograniczenie możliwości przyjęcia tzw. „pustych” faktur,
  • Ograniczenie możliwości uwikłania przedsiębiorstwa w karuzelę podatkową,
  • Uwiarygodnienie transakcji zakupów i dokumentów z nimi powiązanych, co umożliwia zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów,
  • Pozyskiwanie większej wiedzy o kontrahentach i minimalizacja potencjalnych strat,
  • Ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu, kierownika jednostki, od zarzutu świadomego udziału w oszustwie podatkowym.