System Wsparcia Fiskalnego dla Włodarzy

Włodarzu czy wiesz, że odpowiadasz karnie z kodeksu karnego skarbowego i karnego za nieprawidłowe rozliczanie się ze Skarbem Państwa z podatków! Sąd karny może orzec za to karę do 5 lat pozbawienia wolności z KKS, natomiast z kodeksu karnego nawet do 25 lat pozbawienia wolności, a także zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych, pozbawienie praw publicznych oraz naprawienie szkody!

Oszustwa podatkowe to wielki problem fiskusa, który bardzo rygorystycznie podchodzi do badania prawa Gmin, Powiatów, czy Spółek gminnych, miejskich do odliczenia VAT związanego z zakupami od nieuczciwych kontrahentów. Uwikłana JST odpowiada wtedy solidarnie z nieuczciwym dostawcą za podatek VAT czy Akcyzowy.

Dotychczasowe doświadczenia oparte na analizie wyroków sądowych i praktyki działania kontroli skarbowych wskazują, że uczestnikami procederu oszustw podatkowych mogą stać się też uczciwi podatnicy uwikłani w transakcje karuzelowe. JST są przecież podatnikami VAT. Zagrożenie jest zatem realne i powszechne.

W ostatnim czasie wiele firm, w tym potentaci na rynku w swoich branżach nie uniknęli strat i kar za swoich nieuczciwych kontrahentów. Zostali uwikłani w karuzelę podatkową, ponieśli znaczące straty i kary finansowe. Tylko w 2016r. krajowe Sądy wydały ponad 2.500 wyroków rozstrzygających spory pomiędzy fiskusem a takimi podatnikami – w zakresie braku weryfikacji przez nich kontrahenta, wykazania należytej staranności i dobrej wiary. Tysiące postępowań jest na etapie procedowania, a ich liczba szybko rośnie.

Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, informujemy wszystkich Włodarzy o obowiązku – zabezpieczenia JST przed wystąpieniem oszustwa podatkowego. Zagrożenie jest realne i powszechne. Wiąże się z posługiwaniem wystawionymi przez nieuczciwych kontrahentów, dostawców towarów i usług fakturami VAT, którzy zostali uznani przez kontrolę skarbową – jako „znikających podatników” lub też świadomych uczestników tzw. „karuzeli podatkowej”.

W każdym takim przypadku Fiskus odmówił uczciwym przedsiębiorcom prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w zakupach towarów i usług, od takich nieuczciwych dostawców, gdyż uczciwy przedsiębiorca nie potrafił udowodnić swej należytej staranności !!! Dotkliwe mogą być też sankcje osobiste dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, ze z ustawy karnej skarbowej lub kodeksu karnego.

Obowiązujące przepisy prawa

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym JST wszystkich szczebli, jest ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) Jej Rozdział 6 pt. „Kontrola zarządcza ..” określa m.in. cele i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w JST. Zgodnie z przepisami ustawy, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem oraz zarządzanie ryzykiem.

1 stycznia 2014r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. poz. Nr 35) została wprowadzona do polskiego system prawnego (ustawa o VAT) instytucja tzw. kontroli biznesowej (art. 106m), których skutkiem jest należyta staranność.

Przepisy ustawy o VAT zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego „na wzór” dyrektywy Rady UE 2010/45/UE która zmieniła wcześniejszą dyrektywę 2006/112/WE W sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Zgodnie z postulatem Dyrektywy Rady UE – faktury muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje, dlatego należy zapewnić ich autentyczność, integralność i czytelność. Te elementy zapewnione mają być przez zastosowanie instytucji kontroli biznesowej u każdego podatnika VAT.

Poprawne udokumentowanie faktu zawarcia transakcji ma zasadnicze znaczenie dla -podstawowego uprawnienia- płynącego z konstrukcji podatku VAT – czyli prawa do odliczenia VAT. Określenie działań, których podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika zamierzającego skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, w celu upewnienia się, że dokonane przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy przede wszystkim od indywidualnej charakterystyki działań podmiotu.

Działania te kwalifikowane są przez Fiskusa jako Należyta Staranność i właściwie od jej dochowania uzależnione jest – prawo podatnika do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT.

Wdrożony w JST skuteczny system kontroli biznesowej daje korzyści:

Dla JST

 • Potwierdza autentyczność zakupów poprzez ich uwiarygodnienie, co umożliwia;
  – odliczenie podatku VAT i
  – zaliczenie wydatków na zakup do kosztów uzyskania przychodów,
 • Wzmacnia prawo podatnika do odliczenia VAT, niezależnie od tego, że ewentualnie nieświadomie uczestniczył on w transakcji towarem, który został wykorzystany w tzw. ”karuzeli podatkowej”,
 • Przyspiesza zwrot podatku VAT,
 • Dostarcza większej wiedzy o kontrahencie,
 • Ogranicza Ryzyko podatkowe wynikłe z oszustwa, np.:
  a) przyjęcie pustych faktur i posłużenie się nimi do odliczeń VAT,
  b) przyjęcie faktur podrobionych, przerobionych lub sfałszowanych i posłużenie się nimi
  c) ogranicza możliwość UWIKŁANIA przedsiębiorstwa w karuzelę podatkową

Dla kierownika jednostki JST /Zarządu Spółki

 • Ograniczać może odpowiedzialność osobistą na gruncie prawa karnego i/lub karnego skarbowego od zarzutu świadomego udziału w oszustwie podatkowym.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2017 r. zmian w Kodeksie karnym, który do przestępstw pospolitych zaliczył wystawianie podrobionych i przerobionych faktur VAT lub posługiwanie się tymi fakturami dla potrzeb rozliczeń podatkowych (art. 270a), za które grozi do 8, a w szczególnych przypadkach nawet do 25 lat pozbawienia wolności – zagrożenie dla kierowników JST jest zatem realne.