Wniosek o certyfikację


Wniosek o certyfikację


  Podstawowe dane o firmie

  Nazwa firmy:*
  Forma prawna:*


  Główna siedziba:*
  NIP:*
  REGON:*
  Rodzaj księgowości:*
  Grupa kapitałowa:* TAKNIE
  Właściwy urząd skarbowy:*

  Informacje na temat działającego SKB

  Liczba lokalizacji w których jest prowadzona działalność objęta SKB:*
  Liczba stanowisk opisanych w dokumentacji SKB, które będą audytowane:*
  Główne kody PKD:*

  Liczba aktywnych kontrahentów (dostawców i odbiorców), minimum jedna transakcja miesięcznie:*
  Średnia miesięczna liczba krajowych faktur (zakupu i sprzedaży):*
  Średnia miesięczna liczba międzynarodowych faktur (zakupu i sprzedaży):
  Liczba oddziałów handlowych prowadzących samodzielną działalność (lub samobilansujących się):*
  Liczba pracowników (etaty, umowy zlecenie, samozatrudnienie):*
  Średnia wartość miesięcznych zakupów w zakresie działalności podstawowej:*
  Średnia wartość miesięcznej sprzedaży w zakresie działalności podstawowej:*
  Czy w ostatnim roku miały miejsce kontrole skarbowych i podatkowych?*TAKNIE

  Jakie były decyzje, ustalenia?

  Czy obecnie toczy się postępowanie kontrolne?*TAKNIE

  Jakie, jaki organ, czego dotyczy?*

  Kto przygotował SKB?*SamodzielnieKonsultant zewnętrzny

  Kto?*

  Certyfikacja:*Jednostka wskazana przez KIKBWybrana jednostka certyfikująca

  Nazwa jednostki certyfikującej:*

  Oświadczenie o niezaleganiu: ZUS i US*
  TAKNIE

  Osoba do kontaktów

  Imię i nazwisko:*
  Numer telefonu:*
  E-mail:*

  Oświadczenie o zachowaniu poufności

  1. KIKB zobowiązuje się, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Podmiotem wnioskującym o certyfikację SKB, do zachowania w poufności wszelkich informacji i wiedzy, jak również wszelkich dokumentów, ujawnionych lub przekazanych przez Podmiot wnioskujący lub przez jego doradców, pracowników, współpracowników, członków organów, wykonawców, doradców prawnych, podmioty z nimi powiązane lub przez nie kontrolowane lub inne podmioty z nimi związane, umową lub w jakikolwiek inny sposób, zarówno przed rozpoczęciem z Podmiotem wnioskującym o certyfikację współpracy w zakresie certyfikacji SKB, jak i po jej podjęciu, które:
   • dotyczą Współpracy lub Podmiotu wnioskującego oraz jego działalności, w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, know-how handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej wykonawców, klientów, strategii, personelu i spraw finansowych lub przyszłych planów lub perspektyw, oraz
   • które nie zostały podane do publicznej wiadomości, oraz
   • które KIKB uzyskał lub które staną się mu znane w toku współpracy lub w związku z nią, także przed podjęciem Współpracy, niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek innej formie, jak również niezależnie od tego, czy informacje te, wiedza lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne . Informacją Poufną są również warunki potencjalnej umowy dotyczącej Współpracy.
  2. Informacje Poufne ujawniane przez Podmiot wnioskujący w toku lub związku ze Współpracą, w tym także przed podjęciem Współpracy lub do których KIKB miał dostęp w związku ze Współpracą, będą wykorzystywane przez KIKB wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z zawarciem przez Strony potencjalnej umowy dotyczącej Współpracy lub w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną Współpracą.
  3. KIKB nie jest upoważniony do ujawniania w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych osobom trzecim ani do wykorzystywania Informacji Poufnych w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej prowadzonej na rzecz innych osób. KIKB zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych na rzecz osób trzecich, w szczególności na rzecz obecnych, przyszłych zleceniodawców oraz ich klientów, wykonawców, itp., podmiotów obecnie i w przyszłości współpracujących z KIKB, lub z którymi osoby pracujące dla KIKB w jakikolwiek sposób współpracują (prowadzą doradztwo, są reprezentantami., itp.).
  4. KIKB zobowiązuje się do niezatrzymywania, nieprzechowywania oraz nieprzekazywania osobom trzecim jakiejkolwiek dokumentacji (w tym kopii) lub informacji utrwalonych na innych nośnikach, zawierających Informacje Poufne. Informacje Poufne powinny być zwrócone Podmiotowi wnioskującemu lub osobie przez niego upoważnionej na każde jej żądanie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia Współpracy lub otrzymania wezwania do ich zwrócenia wyrażonego przez Podmiot wnioskujący na piśmie.

  Klauzula informacyjna

  Dla osoby wprowadzającej wniosek o certyfikację SKB w imieniu podmiotu wnioskującego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp z o.o. w Warszawie 00-815, ul. Sienna 93 lok.35
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: sekretariat@kikb.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego SKB, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
  10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.